Obchodní podmínky pro dodávky a montáže fotovoltaických elektráren

společnosti COM Solar s.r.o., IČO: 17295041, sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

Základní ustanovení

Definice pojmů. Obchodní podmínky využívají pojmů s následujícím významem:
OZ, Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění.
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky v účinném znění.
Zhotovitel
COM Solar s.r.o., IČO: 17295041, sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 129496. 
Objednatel
Spotřebitel, který uzavírá smlouvu se Zhotovitelem
Strany
Zhotovitel a Objednatel společně
Smlouva
Smlouva o dílo uzavíraná mezi Stranami 
Předmět Obchodních podmínek. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Stran vznikajících ze Smlouvy a v rámci předsmluvního jednání.

Obsah Smlouvy. Obchodní podmínky se stávají součástí každé Smlouvy. Součástí Obchodních podmínek je dále vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od Smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání ve Smlouvě, která se odchylují od Obchodních podmínek mají přednost před úpravou Obchodních podmínek.

Forma Smlouvy Smlouva se uzavírá v písemné podobě, připouští se elektronická podoba. Smlouvu je rovněž možné uzavřít uhrazením zálohy. Okamžik uzavření Smlouvy se řídí skutečností, která nastala dříve.

Závaznost informací. Údaje uvedené v přílohách Smlouvy (tj. v Cenové nabídce, Schématu zapojení pro instalaci fotovoltaické elektrárny, Odborném posudku), zejména údaje o díle, jeho rozsahu, vlastnostech a ceně, atp., jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných. Obrázky a nákresy obsažené v přílohách Smlouvy mají pouze ilustrativní charakter.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Objednateli použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) hradí Objednatel, přičemž se neliší od základní sazby.

Prohlášení Objednatele. Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že
disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků vyplývajících ze Smlouvy, a bere na vědomí, že pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé, neměl by Zhotovitel na uzavření Smlouvy zájem;
se seznámil s povahou, vlastnostmi, vzhledem, rozměry a jinými parametry díla, uvedenými zejména v přílohách Smlouvy a Obchodních podmínkách, a nemá k nim žádné výhrady;
veškeré informace potřebné pro uzavření Smlouvy a provedení díla, které Zhotoviteli poskytl, jsou správné a odpovídá za případné škody, které by Zhotoviteli vznikly, pokud by tomu tak nebylo.

Prohlášení Zhotovitele. Zhotovitel uzavřením Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že disponuje potřebnými oprávněními k provedení díla v souladu se Smlouvou, tedy že má následující živnostenská oprávnění:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Provedení díla

Provedení. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním. Dílo bude provedeno dle Odborného posudku zpracovaného Zhotovitelem po domluvě s Objednatelem před uzavřením Smlouvy na základě prohlídky proveditelnosti. Odborný posudek je přílohou Smlouvy. Cena za zpracování Odborného posudku tvoří část sjednané ceny díla.

Dokončení a předání díla. Dílo je dokončeno provedením sjednaných prací. Dokončení díla po částech je možné. Po provedení sjednaných prací Zhotovitel tuto skutečnost oznámí Objednateli a umožní mu nakládat s dílem. Tímto Zhotovitel splní svoji povinnost dílo Objednateli předat. Pro dokončení ani předání díla se nevyžaduje, aby došlo k jeho fyzickému předvedení nebo odevzdání.

Převzetí díla. Objednatel je povinen dílo ihned na místě zkontrolovat a převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, i pokud vykazuje takové vady, které ani samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatně neztěžují. Objednatel dokončené dílo převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nemá práva ze zjevných vad díla. Převezme-li dílo s výhradami, uvede v předávacím protokolu dostatečně určitě a srozumitelně vady díla včetně toho, jak se projevují. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v rámci své odpovědnosti za vady díla. Převzetí díla Objednatelem není podmínkou předání díla ze strany Zhotovitele ani podmínkou vzniku nároku Zhotovitele na úhradu ceny díla a fakturace.

Předávací protokol. O předání i převzetí díla zpravidla Zhotovitel sepíše protokol, který předloží Objednateli k podpisu. Předávací protokol není podmínkou pro dokončení ani předání díla. Není-li možné předávací protokol předložit Objednateli v místě instalace při dokončení díla, může jej Zhotovitel zaslat Objednateli (e-mailem, poštou), nebo předložit Objednateli dodatečně. Objednatel je povinen potvrdit převzetí díla podpisem předávacího protokolu a tento vrátit (zaslat) zpět Zhotoviteli.

Součinnost Objednatele. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení díla. Zejména je povinen
před termínem instalace zajistit stavební připravenost dle Smlouvy;
ke dni instalace poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména umožnit vstup na místo instalace, zajistit přístup k energiím a jejich bezplatné využití popřípadě další činnosti, které mu za tímto účelem Zhotovitel sdělí;
zajistit v místě a čase instalace svoji přítomnost nebo přítomnost jiné osoby oprávněné k převzetí díla, nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak.
Dostane-li se Objednatel do prodlení s poskytnutím shora uvedené součinnosti, nedostane se Zhotovitel po dobu prodlení Objednatele do prodlení s plněním Smlouvy. O tuto dobu se Zhotoviteli automaticky prodlužuje lhůta k provedení díla. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady, které marně vynaložil na provádění díla dle Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele (např. náklady na marný výjezd technika k instalaci, když nebyla zajištěna dostatečná stavební připravenost ze strany Objednatele apod.)

Osoba oprávněná k převzetí díla. Objednatele zavazuje i jednání jiné osoby oprávněné k převzetí díla (odst. 2.5) nebo i jiné osoby přítomné v místě a čase předání díla a Zhotovitel je oprávněn vůči takové osobě činit veškerá jednání týkající se nebo související s dokončením, předáním a převzetím díla, ledaže Zhotovitel zjevně nemohl být v dobré víře, že jednající osoba není k jednání oprávněna.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla. Cena je blíže rozepsána v cenové kalkulaci, která je jakožto příloha Odborného posudku přílohou Smlouvy. Podléhá-li předmět díla recyklačnímu příspěvku, je tento již součástí ceny díla.

Navýšení ceny díla. V rámci provádění díla může vzniknout potřeba navýšit cenu díla, a to například v těchto případech:
objeví-li se při provádění díla potřeba činností nezahrnutých v cenové kalkulaci;
převýší-li Zhotovitelem účelně vynaložené náklady na provedení díla výši nákladů zahrnutých do cenové kalkulace.
Zhotovitel o potřebě navýšit cenu díla informuje Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodech pro navýšení dozví. K navýšení ceny díla může dojít na základě dohody Stran.

Platba. Objednatel uhradí cenu díla (včetně případné zálohy) bezhotovostním převodem na účet uvedený ve Smlouvě, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak. Náklady spojené s platbou nese Objednatel. Cena je uhrazena okamžikem, kdy bude platba připsána na účet Zhotovitele.

Fakturace. Je-li sjednána záloha, vystaví Zhotovitel na zálohu zálohovou fakturu, kterou předá, nebo zašle Objednateli. Povinnost k úhradě Ceny díla vzniká Objednateli dokončením díla. Po dokončení díla Zhotovitel vystaví na celou cenu díla fakturu, ve které zohlední případnou platbu zálohy, a fakturu předá, nebo zašle Objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla i po částech na základě dokončení jednotlivých částí díla.

Sankce za prodlení s úhradou ceny. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla (včetně zálohy) nebo jakékoliv její části, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Zhotovitele ve lhůtě v ní stanovené. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody v plné výši.

Vlastnictví a přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na Objednatele okamžikem dokončení díla.

Vlastnické právo. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny díla.

VADNÉ PLNĚNÍ, záruka, REKLAMACE

Odpovědnost Zhotovitele za vady. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo nemá vady při předání. Vůči Objednateli, který není Podnikatelem, Zhotovitel odpovídá rovněž za vady, které se vyskytnu v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od předání díla, u zjevných vad pouze postupem v souladu s odst. 2.3.

Záruka za jakost. Nad rámec odpovědnosti za vady Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na dodanou nabíjecí stanici a dodané příslušenství 24 (dvaceti čtyř) měsíců od předání díla. Záruka zanikne před uplynutím záruční doby, nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 5.3 písm. b), c), d). Ustanovení odst. 5.3, 5.4 a 5.75.9 se použijí jak na odpovědnost Zhotovitele za vady, tak na záruku za jakost, není-li v nich uvedeno jinak.

Vyloučení odpovědnosti. Zhotovitel neodpovídá

za vady, o kterých Objednatel před předáním díla věděl nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy;
za vady, které Objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby způsobil zejména nesprávným používáním předmětu díla, nevhodnou manipulací s předmětem díla, mechanickým poškozením, používáním předmětu díla k jiným než určeným účelům, používáním předmětu díla v rozporu s návodem k užívání, neodborným zásahem do předmětu díla;
za vady způsobené přepětím nebo jinými výkyvy v rozvodné síti;
za vady způsobené působením přírodních jevů, např. úderem blesku, větrem, vodou apod.;
za vady způsobené závadami na jističi, kapacitou nebo stavem jističe Objednatele;
za vady, jejichž příčina se nachází mimo předmět díla (např. závady vzniklé v důsledku vad elektroinstalace domu apod.);
za vady, pro které byla s Objednatelem ujednána nižší cena díla.

Reklamace. Objednatel je povinen vadu Zhotoviteli řádně a včas oznámit a současně, nejpozději však bez zbytečného odkladu po oznámení, uplatnit konkrétní právo z vadného plnění nebo záruky. Oznámit vadu a uplatnit práva z vadného plnění musí Objednatel ve lhůtě 24 (dvaceti čtyř) měsíců od předání díla. Oznámit záruční vadu a uplatnit práva ze záruky musí Objednatel v záruční době. Neoznámí-li Objednatel vadu a neuplatní-li práva včas, pozbývá nároky z vadného plnění, resp. záruky. V rámci oznámení vad je Objednatel povinen popsat uplatňované vady a jejich projevy. Zvolené právo nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele, ledaže žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, to se netýká záruky za jakost. Ustanovení § 2108 OZ se nepoužije.

Práva z vadného plnění. Má-li dílo vady, má Objednatel v prvé řadě právo na jeho opravu. Pokud však nemůže dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (tj. poté, co stejná vada byla předtím alespoň 2x opravována) nebo pro větší počet vad (alespoň 3), má právo na výměnu vadné části díla nebo na odstoupení od Smlouvy. Neuplatní-li Objednatel žádné z výše uvedených práv nebo nemůže-li Zhotovitel dílo opravit nebo vyměnit vadnou část díla, může požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Právo na přiměřenou slevu má i v případě, že Zhotovitel nemůže dílo opravit, vyměnit vadnou část díla.

Práva ze záruky. Ze záruční vady má Objednatel právo na opravu díla.

Vyřízení reklamace. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména umožnit Zhotoviteli v termínu stanoveném Zhotovitelem přístup k předmětu díla. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy Zhotovitel vyrozumí Objednatele o tom, jak byla reklamace vyřízena.

Lhůta k vyřízení reklamace. Zhotovitel vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem na delší lhůtě. Nevyřídí-li Zhotovitel reklamaci v této lhůtě, má Objednatel právo trvat na opravě díla, požadovat výměnu vadné částí díla, právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo právo od Smlouvy odstoupit. Neposkytne-li Objednatel součinnost nezbytnou k tomu, aby Zhotovitel mohl reklamovanou vadu přezkoumat a vyřídit reklamaci ve výše uvedené lhůtě, je Zhotovitel oprávněn reklamaci zamítnout pro neposkytnutí součinnosti potřebné k vyřízení reklamace ze strany Objednatele.

Náklady reklamace. Je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Potvrzení. Zhotovitel po přijetí reklamace vydá (doručí) Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Po vyřízení reklamace Zhotovitel vydá (doručí) Objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Předmět úpravy. Ustanovení tohoto článku upravují odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele i Zhotovitele, zejména pak důvody a formu odstoupení, vrácení plnění apod. Tato ustanovení se použijí pro odstoupení od Smlouvy ve všech případech podle OZ a Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.

Odstoupení Objednatele obecné. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených OZ nebo Smlouvou, resp. Obchodními podmínkami.

Odstoupení Objednatele v případě uzavření Smlouvy distančním způsobem, respektive mimo obchodní prostory Zhotovitele. Je-li Smlouva uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory Zhotovitele nebo na dálku, je Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 OZ oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode uzavření Smlouvy. Lhůta zůstane zachována, pokud Objednatel v uvedené lhůtě odešle sdělení o odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn pro odstoupení od Smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou Obchodních podmínek.

Nemožnost odstoupení. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy podle odst. 6.3 v případech podle ustanovení § 1837 OZ, např. pokud dílo bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.

Důvody pro odstoupení Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Objednatele, jakož i v dalších případech stanovených OZ a Smlouvou, resp. Obchodními podmínkami. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména (nikoliv výhradně) v případě, že:
Objednatel se dostane do prodlení s úhradou ceny díla (včetně zálohy) nebo jakékoliv její části;
dílo nelze z důvodů mimo kontrolu Zhotovitele (např. předmět díla byl stažen z oběhu, přestal se vyrábět, došlo k prodloužení nebo výpadku dodávek předmětu díla ze strany dodavatele Zhotovitele) provést ani do 1 (jednoho) měsíce od předpokládaného termínu instalace dle Smlouvy;
Objednatel je v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění z jakékoli jiné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem;
Objednatel je veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo je daňovým dlužníkem;
Účinky a forma odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé Straně. Odstoupení od Smlouvy může Objednatel zaslat v listinné podobě na adresu Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, nebo v elektronické podobě na e-mail provoz@comsolar.cz .

Vrácení fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím Zhotoviteli. Objednatel po odstoupení od Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení, vrátí Zhotoviteli fotovoltaickou elektrárnu s veškerým dodaným příslušenstvím, které od něj na základě Smlouvy obdržel. Objednatel bere na vědomí, že fotovoltaickou elektrárnu je třeba odmontovat odborným způsobem, Objednatel nese odpovědnost za jakékoli poškození způsobené na fotovoltaické elektrárně či jejím příslušenstvím neodborným odmontováním. Objednatel má povinnost zabezpečit vracenou fotovoltaickou elektrárnu včetně příslušenství tak, aby nedošlo k poškození při přepravě. Náklady na vrácení fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím nese Objednatel.

Vrácení peněžních prostředků Objednateli. Zhotovitel vrátí Objednateli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím, které Zhotovitel od Objednatele na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Zhotoviteli však náleží náhrada za provedené práce včetně nákladů na dodání fotovoltaické elektrárny, a to ve výši dle cenové kalkulace. Objednatel je tedy oprávněn o tuto částku ponížit vracené peněžní prostředky. Zhotovitel není povinen vrátit peněžní prostředky Objednateli dříve, než mu bude doručena fotovoltaická elektrárna s příslušenstvím ze strany Objednatele.

Snížení hodnoty fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím. Objednatel odpovídá za snížení hodnoty fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím vzniklé v důsledku nakládání s fotovoltaickou elektrárnou a příslušenstvím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím, včetně funkčnosti.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Soudní řešení sporů. K řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření Smlouvy jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem. Dojde-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem ke vzniku sporu ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Stížnosti k dozorovým úřadům. Objednatel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní režim. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Zhotovitelem a Objednatelem ze Smlouvy (včetně např. právních vztahů z vadného plnění nebo ze záruky za jakost) se řídí právním řádem České republiky.

Kodexy chování. Zhotovitel není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

Změny Obchodních podmínek. Zhotovitel má právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Vztahy vzniklé před účinností změny Obchodních podmínek se však nadále řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly, nedohodnou-li se Strany jinak.

Platnost a účinnost. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 29.6.2022.

COM Solar s.r.o.
Zhotovitel

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy